An toàn và bảo mật

  • Tùy chọn ký số bằng HSM
  • Mã hóa dữ liệu quan trọng
  • Xác thực đa nhân tố
  • Phân lập cơ sở dữ liệu
  • Kiểm soát lỗi, chống tấn công
  • Sao lưu và phục hồi dữ liệu
Nef Digital SEOON