Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Bước 1: Vào danh mục Hóa đơn chọn Danh sách hóa đơn -> chọn tab Đã ký, tại màn hình danh sách hóa đơn chọn icon thêm -> Chuyển đổi

Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Bước 2: Chọn Yes để tiến hành chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Bước 3: Xem hóa đơn chuyển đổi: Tại danh mục Hóa đơn chọn Hóa đơn chuyển đổi chọn xem hoặc tải xuống.

Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy