Hướng dẫn gửi hóa đơn sau khi đã lập

Bước 1: Tại menu Hóa đơn chọn Danh sách hóa đơn

Hướng dẫn gửi hóa đơn sau khi đã lập

Bước 2: Chọn tab hóa đơn Đã ký, tại màn hình danh sách hóa đơn đã ký chọn icon Email.

Hướng dẫn gửi hóa đơn sau khi đã lập

Bước 3: Nhập thông tin email khách hàng cần gửi và thông tin ghi chú và chọn Gửi email.

Hướng dẫn gửi hóa đơn sau khi đã lập