Hướng dẫn nhập danh mục khách hàng, hàng hóa

Bước 1: Tại menu Danh mục chọn Danh mục khách hàng.

Hướng dẫn nhập danh mục khách hàng, hàng hóa

Bước 2: Tại màn hình danh mục khách hàng chọn Thêm mới khách hàng để thêm từng khách hàng, chọn Nhập excel để thêm danh sách khách hàng từ file excel.

Hướng dẫn nhập danh mục khách hàng, hàng hóa

Đối với danh mục hàng hóa, các bước thực hiện tương tự