Bên bán hàng hay bên mua hàng phải lưu trữ hóa đơn điện tử  ? Lưu trữ theo cách gì ? Thời hạn lưu trữ là bao nhiêu lâu ?

Hỏi : Bên bán hàng hay bên mua hàng phải lưu trữ hóa đơn điện tử  Lưu trữ theo cách gì ? Thời hạn lưu trữ là bao nhiêu lâu ?

Khoản 1, Điều 11 (Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử), Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn:

“1. Người bán, người mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán. Trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thì tổ chức trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn nêu trên.

Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử.”

Khoản 4, Điều 18 và Khoản 3, Điều 23 (Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã/không có mã của cơ quan thuế), Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định:

“Lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của toàn bộ hóa đơn điện tử; thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống dữ liệu điện tử.”

điểm b, Khoản 3, Điều 11 (Bảo quản, lưu trữ, tiêu hủy hóa đơn điện tử), Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định:

“b) Lưu trữ đúng và đủ thời hạn theo quy định của pháp luật kế toán;”

Điểm b, Khoản 5, Điều 41 (Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán), Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 quy định:

5. Tài liệu kế toán phải được lưu trữ theo thời hạn sau đây:

  1. b) Ít nhất là 10 năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

Như vậy,theo Thông tư 32/2011/TT-BTC:  Bên bán và bên mua, nếu là đơn vị kế toán thì đều phải lưu trữ hóa đơn điện tử. Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP : Chỉ quy định người bán phải lưu trữ hóa đơn điện tử. Người mua có thể lưu trữ (nếu có điều kiện hoặc sử dụng các vật mang tin USB, CD, DVD để lưu trữ) hoặc truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc trang Web của người bán hàng để tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử.

Thời hạn lưu trữ hóa đơn điện tử : Ít nhất là 10 năm.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON