Cách thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ và giao nhận hóa đơn điện tử có khác gì với hóa đơn giấy không ?

Hỏi: Cách thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ và giao nhận hóa đơn điện tử có khác gì với hóa đơn giấy không ?

Về nguyên tắc, người bán hàng sẽ lập và giao hóa đơn cho khách hàng khi nhận được tiền thanh toán. Tuy nhiên, tùy theo thỏa thuận giữa người bán và người mua, hóa đơn có thể nhận trước hoặc sau khi thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ.

Về cách thức giao nhận hóa đơn, nếu hóa đơn giấy có thể giao nhận trực tiếp (nhận trực tiếp hoặc qua bưu chính) thì hóa đơn điện tử được người bán chuyển và người mua nhận qua các phương tiện điện tử dưới các hình thức theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 8 (Lập hóa đơn điện tử), Thông tư 32/2011/TT-BTC:

“- Gửi trực tiếp: Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) thực hiện lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán, ký điện tử trên hóa đơn và truyền trực tiếp đến hệ thống của người mua theo cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử đã thỏa thuận giữa hai bên. Trường hợp người mua hàng hóa, dịch vụ là đơn vị kế toán thì người mua ký điện tử trên hóa đơn điện tử nhận được và truyền hóa đơn điện tử có đủ chữ ký điện tử cả hai bên cho người bán theo cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử đã thỏa thuận giữa hai bên.

– Gửi thông qua tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử:

Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn) truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo, lập hóa đơn điện tử bằng chương trình lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử hoặc người bán hàng hóa, dịch vụ đưa dữ liệu hóa đơn điện tử đã được tạo từ hệ thống nội bộ của người bán vào hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để gửi cho người mua hóa đơn điện tử đã có chữ ký điện tử của người bán thông qua hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Trường hợp người mua là đơn vị kế toán, khi nhận được hóa đơn điện tử có chữ ký điện tử của người bán, người mua thực hiện ký điện tử trên hóa đơn điện tử nhận được và gửi cho người bán hóa đơn điện tử có đủ chữ ký điện tử của người mua và người bán thông qua hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.”

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON