Chữ ký số và chữ ký điện tử là gì ?

Hỏi : Chữ ký số và chữ ký điện tử là gì ?

Khoản 1, Điều 21, Luật Giao dịch điện tử định nghĩa:  “Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký.”

Như vậy, Chữ ký điện tử là một dạng thông tin được đi kèm theo dữ liệu. Dữ liệu đó có thể là: văn bản, video hoặc hình ảnh. Mục đích chính của chữ ký điện tử là xác định người chủ của dữ liệu đó.

Khoản 6, Điều 3, Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định: “6. “Chữ ký số” là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.”

Như vậy, Chữ ký số bắt buộc phải đảm bảo các tính năng sau: Tính xác thực (xác định được chính xác chủ của dữ liệu cần ký); tính toàn vẹn (nội dung dữ liệu không bị mất hoặc bị thay đổi kể từ khi ký điện tử); Tính không bị thoái thác (người ký điện tử không thể từ chối nội dung đã ký). Tính pháp lý (được pháp luật công nhận).

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON