Cơ quan Thuế cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế như thế nào?

Hỏi : Cơ quan Thuế  cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế  như thế nào ?

Khoản 4, Điều 3 (Giải thích từ ngữ), Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 quy định:

Thiết bị cấp mã xác thực thực hiện sinh số hóa đơn xác thực và mã xác thực dựa trên các thông tin hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp.

– Hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế thực hiện cấp mã xác thực hóa đơn 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, Tết.”

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON