Công ty đã chấp hành xong việc nộp tiền thuế chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính liên quan. Xin hỏi khi nào thì công ty tiếp tục được sử dụng hóa đơn ?

Công ty đã chấp hành xong việc nộp tiền thuế chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính liên quan. Xin hỏi khi nào thì công ty tiếp tục được sử dụng hóa đơn ?

Khoản 7, Điều 1, Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 sửa đổi Điểm c, Khoản 4, Điều 13, Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế như sau:

  “7. Sửa đổi Điểm c Khoản 4 Điều 13 như sau:

“c) Cơ quan thuế thông báo chấm dứt việc thực hiện biện pháp cưỡng chế này kèm theo thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng (mẫu số 09/CC ban hành kèm theo Thông tư này) khi đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước hoặc số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp đã được cơ quan thuế ban hành quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định nộp dần tiền thuế nợ hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp.

Ngay trong ngày thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng thì cơ quan thuế phải đăng thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng lên trang thông tin Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn)”.

Như vậy, ngay trong ngày công ty đã nộp đủ số tiền thuế còn nợ , tiền phạt …vào ngân sách Nhà nước thì cơ quan Thuế sẽ ra Quyết định chấm dứt thực hiện biện pháp cưỡng chế, ban hành Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng và cơ quan Thuế phải đăng Thông báo đó trên trang thông tin Tổng cục Thuế. Công ty được tiếp tục sử dụng hóa đơn ngay sau khi cơ quan Thuế ban hành các văn bản này.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON