Công ty lập Thông báo phát hành hóa đơn, đã gửi cơ quan Thuế nhưng Công ty phát hiện Thông báo đó bị sai. Công ty phải làm gì để điều chỉnh lại cho đúng ?

Khoản 5, Điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 9, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn:

“2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị ”.

Khoản 3, Điều 1, Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày27/4/2017 sửa đổi Khoản 4, Điều 9, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn:

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

Như vậy, nếu Công ty làm Thông báo phát hành hóa đơn bị sai, tự phát hiện ra sai sót hoặc do cơ quan Thuế phát hiện ra sai sót và thông báo cho Công ty thì Công ty phải thực hiện việc điều chỉnh lại thông tin. Công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính nếu sử dụng hóa đơn mà không thực hiện điều chỉnh lại thông tin bị sai trong Thông báo phát hành hóa đơn. Mức xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10 (Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn), Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON