Cửa hàng tôi chuyên bán lẻ hàng hóa, nhiều khách hàng chỉ mua hàng hóa có giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần nhưng vẫn yêu cầu được cấp hóa đơn. Cửa hàng tôi có phải lập và giao hóa đơn cho các khách hàng này không ?

Theo quy định tại Điều 18, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014:

+ Nếu tổng giá thanh toán hàng hóa, dịch vụ mỗi lần dưới 200.000 đồng thì người bán không phải lập hóa đơn, trừ khi khách hàng có yêu cầu lấy hóa đơn.

+ Người bán hàng hóa, dịch vụ phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ với các nội dung: Tên, mã số thuê, địa chỉ của người bán; tên hàng hóa, dịch vụ; giá trị của hàng hóa,dịch vụ; ngày lập, tên người lập bảng kê. Nếu người bán hàng kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất thuế GTGT” và “tiền thuế GTGT”, (mẫu 5.6, Phụ lục 5, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014).

+ Cuối mỗi ngày, dòng Tổng cộng của Bảng kê sẽ được dùng để người bán lập một hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng cho số hàng hóa, dịch vụ đã bán trong ngày.


Như vậy, với trường hợp của cửa hàng bạn, khi khách yêu cầu lập hoá đơn, bạn vẫn phải lập hoá đơn và giao cho khách hàng. Nếu khách hàng không có yêu cầu lập hóa đơn thì cửa hàng phải lập Bảng kê bán lẻ theo hướng dẫn trên.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON