Để có thể tiếp nhận hóa đơn điện tử, các yêu cầu về máy tính thiết bị của bên mua là gì ?

Hỏi: Để có thể tiếp nhận hóa đơn điện tử, các yêu cầu về máy tính thiết bị của bên mua là gì ?

Để tiếp nhận hóa đơn điện tử, máy tính, điện thoại của bên mua cần phải có:

  • Kết nối Internet;
  • Có Trình duyệt: Internet Explorer, Google chorme, Fire Fox, …
  • Thông tin tài khoản truy cập website.

Theo Khoản 1 (Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử), Điều 4, Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn:

“1. Nguyên tắc sử dụng hoá đơn điện tử

Trường hợp người bán lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa người bán và người mua (nêu rõ cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử là truyền trực tiếp từ hệ thống của người bán sang hệ thống của người mua; hoặc người bán thông qua hệ thống trung gian của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để lập hóa đơn và truyền cho người mua).

Người bán, người mua, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (trường hợp thông qua tổ chức trung gian) và các đơn vị có liên quan phải có thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hoá đơn điện tử đó.”

Như vậy, để tiếp nhận được hóa đơn điện tử của bên bán thì ngoài việc phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về thiết bị, giữa người bán và người mua (và tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử) phải có thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật (định dạng hóa đơn, cách thức truyền nhận …) và các điều kiện để bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật của hóa đơn điện tử.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON