Doanh nghiệp có phải thực hiện việc thông báo phát hành hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế như đối với hóa đơn giấy  không  ?

Hỏi : Doanh nghiệp có phải thực hiện việc thông báo phát hành hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế như đối với hóa đơn giấy  không  ?

Điều 7 (Đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực), Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 quy định:

  1. Trước khi sử dụng hóa đơn xác thực, doanh nghiệp phải truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu số 05/ĐK-HĐXT ban hành kèm theo Quyết định này. Thông tin đăng ký phát hành hóa đơn xác thực bao gồm: tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành, phần mềm sử dụng để lập hóa đơn xác thực.
  1. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng đồng thời cả phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp (ICA), phần mềm lập hóa đơn riêng của doanh nghiệp (LHD) và phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để lập hóa đơn, doanh nghiệp phải đăng ký thông tin phát hành hóa đơn xác thực cho từng phần mềm.
  2. Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực sau khi đăng ký phát hành thành công.
  3. Thông tin đăng ký phát hành hóa đơn xác thực của doanh nghiệp được cơ quan thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON