Doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử, nay có hàng hóa gửi cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh khác bán giúp thì việc sử dụng hóa đơn được quy định thế nào ?

Khoản 1, Điều 17 (Ủy nhiệm lập hóa đơn), Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn:

“1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.”

Như vậy, doanh nghiệp có hàng hóa gửi bán được ủy nhiệm cho bên thứ 3 sử dụng hóa đơn điện tử của mình để bán hàng và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về những hóa đơn điện tử được sử dụng đã ủy nhiệm cho bên thứ 3.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON