Doanh nghiệp phải làm những thủ tục gì để được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế  ?

Hỏi : Doanh nghiệp phải làm những thủ tục gì để được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế  ?

Khoản 1, Điều 6 (Đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực), Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 quy định:

1. Doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực theo mẫu số 01/ĐK-HĐXT ban hành kèm theo Quyết định này, nội dung đăng ký bao gồm:

– Đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực.

– Đăng ký chứng thư số để ký điện tử trên hóa đơn xác thực và giao dịch với cơ quan thuế. Doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng một hoặc nhiều chứng thư số.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON