Doanh nghiệp phát hành hóa đơn có bị giới hạn về số lượng không  ?

Hỏi: Doanh nghiệp phát hành hóa đơn có bị giới hạn về số lượng không  ?

Khoản 2, Điều 14 (Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện), Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 hướng dẫn:

 “2. Ngoài các nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này, các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.”

 Khoản 1, Điều 32 (Hiệu lực thi hành), Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn:

“1… Các nội dung hướng dẫn về hóa đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.”

 Điểm d, Khoản 1, Điều 4 (Nội dung trên hóa đơn đã lập), Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn:

“d) Số thứ tự hóa đơn.

Số thứ tự của hóa đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hóa đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn.”

Như vậy, tương tự như hóa đơn giấy (tự in, đặt in), số lượng phát hành củ hóa đơn điện tử không bị giới hạn về số lượng. Trong mỗi ký hiệu hóa đơn của mỗi mẫu hóa đơn điện tử gồm 7 chữ số nên tối đa mỗi ký hiệu hóa đơn sẽ có 9.999.999 hóa đơn.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON