Doanh nghiệp tại Hà Nội được sử dụng hóa đơn giấy tới bao giờ ?

HỎI: Theo TT68/2019 thì Hà Nội và TP Hồ Chí Minh triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2019. Vậy những hóa đơn giấy đang sử dụng của các doanh nghiệp tại Hà Nội có được sử dụng đến 31/10/2020 không hay chỉ sử dụng hết năm 2019 ?

          TRẢ LỜI: Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hết năm 2019. Trong thời gian từ nay đến hết năm 2019, các doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đến khi Cục Thuế địa phương thông báo doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Khi nhận được thông báo doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế hoặc đến hết năm 2019, tất cả hóa đơn giấy còn lại chưa sử dụng đều phải hủy theo thủ tục quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON