Doanh nghiệp tôi bị kết luận đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhưng chưa dùng hóa đơn đó để kê khai thuế thì có bị xử phạt vi phạm không ?

Trả lời:

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn:

“Điều 22. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).”

          Doanh nghiệp đã bị kết luận là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, nhưng chưa dùng hóa đơn bất hợp pháp đó để kê khai thuế, hành vi đó không dẫn tới làm giảm số thuế phải nộp, không làm tăng số thuế được khấu trừ, được hoàn thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Khoản 5, Điều 11(Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ), Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn về việc này như sau:

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này).

          *) Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014: Hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON