Doanh nghiệp tôi bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Xin hỏi: Đến khi nào thì doanh nghiệp tôi được “xóa án tích” là đã vi phạm hành chính về hóa đơn ?

Khoản 1, Khoản 5, Điều 5 (Thời hiệu xử phạt), Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn:

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm.

Đối với hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế là 5 năm.

Doanh nghiệp chỉ được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn trong thời hiệu trên nếu đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm.

5. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo hình thức phạt tiền (là ngày thực hiện xong các nghĩa vụ, yêu cầu ghi trong quyết định xử phạt hoặc từ ngày quyết định xử phạt được cưỡng chế thi hành) hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON