Doanh nghiệp tôi do Chi cục thuế A, tỉnh B trực tiếp quản lý. Nay do điều kiện kinh doanh, chúng tôi chuyển về Chi cục thuế C, tỉnh D. Hóa đơn đã đăng ký tại Chi cục Thuế A chưa dùng hết, chúng tôi muốn tiếp tục sử dụng tại địa phương do Chi cục Thuế C quản lý thì phải làm thủ tục gì ?

Câu 79: Doanh nghiệp tôi do Chi cục thuế A, tỉnh B trực tiếp quản lý. Nay do điều kiện kinh doanh, chúng tôi chuyển về Chi cục thuế C, tỉnh D. Hóa đơn đã đăng ký tại Chi cục Thuế A chưa dùng hết, chúng tôi muốn tiếp tục sử dụng tại địa phương do Chi cục Thuế C quản lý thì phải làm thủ tục gì ?

Khoản 5, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi Khoản 2, Điều 9, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn: “Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.”

Như vậy: DN đã chuyển từ tỉnh B đến tỉnh D nên phải làm các thủ tục: Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan Thuế nơi chuyển đi (Chi cục Thuế A). Nộp Thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan Thuế nơi chuyển đến (Chi cục Thuế C).

3.10. Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ

(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

1. Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………………………

2. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………..

3. Các loại hóa đơn chưa sử dụng: ……………………………………………………………………………..

STTTên loại hóa đơnKý hiệu mẫuKý hiệu hóa đơnSố lượngTừ sốđến số
1Hóa đơn giá
trị gia tăng
01GTKT0/001AA/19E100101200
       
       
       
       
       

………, ngày………tháng………năm………

                                                                     NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON