Doanh nghiệp ủy nhiệm và doanh nghiệp nhận ủy nhiệm hóa đơn điện tử phải làm những thủ tục gì để có thể sử dụng hợp pháp hóa đơn điện tử ?

Khoản 3, Điều 17 (Ủy nhiệm lập hóa đơn), Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn:

3. Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm. Thông báo ủy nhiệm phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm, chậm nhất là ba (03) ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn..”

          Doanh nghiệp nhận ủy nhiệm sử dụng hóa đơn điện tử phải niêm yết Thông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Khoản 4). Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm lập hóa đơn, hai bên phải xác định bằng văn bản và bên nhận ủy nhiệm phải tháo gỡ ngay các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ (Khoản 5, Điều 17, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014).

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON