Doanh nghiệp vi phạm về sử dụng hóa đơn và đã bị xử phạt. Khi nào thì doanh nghiệp được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn?

Khoản 5 (Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn), Điều 5, Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn:

“Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo hình thức phạt tiền (là ngày thực hiện xong các nghĩa vụ, yêu cầu ghi trong quyết định xử phạt hoặc từ ngày quyết định xử phạt được cưỡng chế thi hành) hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.”

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON