Đối với hóa đơn điện tử, trường hợp danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, thì người bán hàng có phải lập nhiều hóa đơn liên tiếp hoặc sử dụng bảng kê như hóa đơn giấy không ?

Hỏi: Đối với hóa đơn điện tử, trường hợp danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, thì người bán hàng có phải lập nhiều hóa đơn liên tiếp hoặc sử dụng bảng kê như hóa đơn giấy không ?

          Với hóa đơn giấy: Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn:

  • Điểm k, Khoản 1, Điều 4 (Nội dung hóa đơn): “Mỗi mẫu hóa đơn sử dụng của một tổ chức, cá nhân phải có cùng kích thước.

-Điều 17 hướng dẫn về việc lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn có nội dung: Do số lượng dòng trên một hóa đơn giấy là cố định, nên khi phát sinh số lượng hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một hóa đơn thì người bán hàng có thể ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn hoặc lập bảng kê kèm theo.

Với hóa đơn điện tử:  Số dòng trong hóa đơn có thể tự tăng lên tùy theo số lượng hàng hóa, dịch vụ và có chữ ký số ký trên file hóa đơn, đảm bảo được tính pháp lý mà không phải lập nhiều hóa đơn liên tiếp hoặc lập bảng kê đính kèm như hóa đơn giấy.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON