Hành vi vi phạm về khởi tạo hóa đơn điện tử không đầy đủ các nội dung thì bị xử phạt như thế nào ?

Khoản 1, Điều 6, Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn:

 “a) Các nội dung quy định bắt buộc phải đúng trên hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử là ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số hóa đơn.”

“Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ một trong các nội dung bắt buộc phải đúng nêu trên”.

Nếu khởi tạo hóa đơn điện tử đảm bảo đúng các nội dung nêu trên nhưng các nội dung khác bị thiếu hoặc sai mà đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ảnh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, không ảnh hưởng tới số thuế phải nộp thì bị phạt: “Cảnh cáo”.

Nếu khởi tạo hóa đơn điện tử đảm bảo đúng các nội dung nêu trên nhưng các nội dung khác bị thiếu hoặc sai không được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ảnh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì bị phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt: 2.000.000 đồng.

Nếu khởi tạo hóa đơn điện tử đảm bảo đúng các nội dung nêu trên nhưng các nội dung khác bị thiếu hoặc sai ảnh hưởng tới số thuế phải nộp thì bị phạt tiền theo mức: từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm nêu trên là: Tổ chức, cá nhân vi phạm buộc phải hủy các hóa đơn điện tử đã được khởi tạo không đúng quy định.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON