Hóa đơn điện tử có chỉ định liên sử dụng như hóa đơn giấy không?

Hỏi: Hóa đơn điện tử có liên không?

Hóa đơn điện tử không có liên vì chỉ có một file duy nhất, kể cả trên bản thể hiện của hóa đơn điện tử hay hóa đơn chuyển đổi. Bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhận hóa đơn (bên mua) và cơ quan thuế cùng khai thác dữ liệu trên một file.

Do được lập và lưu trữ bằng phương tiện điện tử, hóa đơn điện tử  chỉ là một file dữ liệu XML. Đây là file dữ liệu hóa đơn gốc và có giá trị pháp lý, được quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Hóa đơn điện tử được lưu trữ bằng phương tiện điện tử theo nhiều hình thức khác nhau: Email, ổ cứng di động, USB, máy tính thông thường, …

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON