Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế là gì ?

Hỏi: Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế là gì ?

Khoản 1, Điều 3 (Giải thích từ ngữ), Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Hoá đơn có mã xác thực (HĐĐTXT) là một loại hóa đơn được cấp mã xác thực và số xác thực thông qua hệ thống xác thực của cơ quan thuế. Đối với HĐĐTXT, người bán sẽ phải ký điện tử trên hóa đơn khi cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực. Doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại hóa đơn điện tử này.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON