Hóa đơn điện tử được lập, đã gửi hóa đơn và giao hàng hóa, dịch vụ cho bên mua nhưng hai bên bán và mua chưa kê khai thuế, khi phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót thì có phải làm những thủ tục gì?

Hỏi : Hóa đơn điện tử được lập, đã gửi hóa đơn và giao hàng hóa, dịch vụ cho bên mua nhưng hai bên bán và mua chưa kê khai thuế, khi phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót thì có phải làm những thủ tục gì ?

Khoản 1, Điều 9 (Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập), Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn:

“1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.”

Thủ tục lập hóa đơn điện tử thay thế thực hiện như sau:

Lập biên bản thỏa thuận về việc lập hóa đơn thay thế (có chữ ký, đóng dấu của bên mua và bên bán).

Thực hiện chức năng lập hóa đơn điện tử thay thế và trên hóa đơn điện tử mới phải ghi rõ “Hóa đơn này thay thế hóa đơn số…ký hiệu … ngày tháng năm”. Ký điện tử và gửi lại hóa đơn điện tử mới cho bên mua.

Nếu phát hiện hóa đơn điện tử sai sót mà khách hàng có yêu cầu hủy bỏ để lập lại hóa đơn thì thực hiện thủ tục hủy bỏ, lập lại hóa đơn điện tử như sau:

Lập Biên bản hủy bỏ, lập lại hóa đơn, ghi rõ nội dung sai sót, nội dung điều chỉnh lại cho đúng (có chữ ký, đóng dấu của bên mua và bên bán).

Thực hiện chức năng hủy hóa đơn điện tử đã lập.

Thực hiện chức năng lập hóa đơn điện tử thay thế (trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số …. Ký hiệu…., ngày tháng năm”).

Lưu ý: Nếu bên mua không phải là Doanh nghiệp nên không có chữ ký số, hai bên có thể sử dụng văn bản thỏa thuận là bản giấy, cùng ký tên, bên bán đóng dấu vào văn bản.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. #

– Căn cứ thỏa thuận của các bên

Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A: Công ty ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………..     MST:…………………………………………………………

Do Ông (Bà): ………………………………….    Chức vụ:…………………………………………………….

BÊN B: Công ty ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………..     MST:…………………………………………………………

Do Ông (Bà): ………………………………….    Chức vụ:…………………………………………………….

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để hủy hóa đơn điện tử sau:

–         Loại hóa đơn điện tử (GTGT / Bán hàng):…………

–          Mẫu số: …………………………………………………..

–          Ký hiệu: ………. số ……. ngày …../…../20…

–          Giá trị hóa đơn: ……………………………..

–          Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………..

Lý do hủy hóa đơn: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

            Hóa đơn điện tử nêu trên được hủy và hết giá trị sử dụng kể từ …h…, ngày…tháng…năm… và được bên bán hàng lưu giữ thông tin để phục vụ việc tra cứu.

            Bên bán có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử mới đúng quy định thay thế hóa đơn trên để gửi cho bên mua.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hủy hóa đơn điện tử này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

              ĐẠI DIỆN BÊN A                              ĐẠI DIỆN BÊN B


#

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON