Hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in khác nhau ở điểm gì ?

Hỏi :Hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in khác nhau ở điểm gì ?

Khoản 3, Điều 3 (Hình thức hóa đơn), Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“ 3. Hình thức hóa đơn.

Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức sau:

a) Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b) Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.”

Như vậy, điểm khác biệt cơ bản giữa các hình thức hóa đơn là:       

Hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in được in trên giấy (do doanh nghiệp hay do cơ quan Thuế tự in, đặt in), trong khi hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử.

Hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in có nhiều liên (từ 2 tới 9 liên) với các chỉ định sử dụng khác nhau, trong khi hóa đơn điện tử không có liên.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON