Hóa đơn giấy còn tồn được sử dụng đến khi nào ?

HỎI: Ngày 01/11/2020 bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu doanh nghiệp vẫn còn hóa đơn giấy chưa sử dụng hết thì có được sử dụng tiếp không hay bắt buộc phải hủy bỏ  ?

TRẢ LỜI: Khoản 3 Điều 14 và Khoản 3 Điều 20, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định: Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã / không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có). Như vậy, doanh nghiệp bắt buộc phải hủy bỏ hóa đơn giấy khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử, muộn nhất là trước ngày 01/11/2020.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON