Hóa đơn tự in, đặt in và hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC còn giá trị đến bao giờ ?

Khoản 3, Điều 35 (Hiệu lực thi hành), Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định:

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

Khoản 1, Điều 36 (Xử lý chuyển tiếp),  Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định:

” 1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Như vậy, từ nay đến hết ngày 31/10/2020, các loại hóa đơn tự in, đặt in hoặc mua của cơ quan thuế vẫn được các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế … sử dụng theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP. Hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hoặc đã đăng ký sử dụng với cơ quan thuếvẫn được tiếp tục sử dụng sau ngày Nghị định 119/2018 có hiệu lực thi hành.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON