Ký hiệu riêng trên hóa đơn giấy chuyển từ hóa đơn điện tử là gì  ?

Hỏi Ký hiệu riêng trên hóa đơn giấy chuyển từ hóa đơn điện tử là gì  ?

Khoản 4, Điều 12 (Chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy), Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn :

“4. Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi

Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.”

Điều 10 (Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy), Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định: “Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy”,  “Chứng từ giấy chỉ có giá trị để lưu giữ, ghi sổ kế toán … không có hiệu lưc để giao dịch, thanh toán”. Do vậy, chứng từ giấy (chuyển đổi từ hóa đơn điện tử hợp pháp) không có ký hiệu riêng và “chứng từ giấy (bản sao bằng giấy không cần ký tên, đóng dấu của người mua, người bán hàng hóa)” theo quy định tại Điều 29 (Tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường).

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON