Làm thế nào để doanh nghiệp biết được cơ quan Thuế đã chấp nhận cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế  ?

Hỏi : Làm thế nào để doanh nghiệp biết được cơ quan Thuế đã chấp nhận cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế  ?

 Khoản 2, Điều 6 (Đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực), Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 quy định:

2. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký của doanh nghiệp, cơ quan thuế gửi Thông báo tới địa chỉ thư điện tử của doanh nghiệp về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực:

– Trường hợp chấp nhận, cơ quan thuế thông báo thông tin về tài khoản (tài khoản cấp 1) và mật khẩu của doanh nghiệp theo mẫu số 03/TB-HĐXT ban hành kèm theo Quyết định này.

– Trường hợp không chấp nhận, cơ quan thuế thông báo lý do không chấp nhận cho doanh nghiệp theo mẫu số 03/TB-HĐXT ban hành kèm theo Quyết định này.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON