Lần đầu sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải làm thủ tục gì ?

Khoản 1, Điều 7 (Khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử), Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 hướng dẫn: “Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi khởi tạo hoá đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hoá đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này(theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).”

Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 hướng dẫn: “Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này)”.

Như vậy, để sử dụng hóa đơn điện tử hợp pháp, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục sau:

Bước 1: Ra Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế (bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử). Quyết định áp dụng HĐĐT lập theo mẫu số 01, Phụ lục kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Bước 2: Lập Thông báo phát hành HĐĐT theo mẫu số 02 (Phụ lục kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC) nếu gửi bằng văn bản giấy hoặc theo mẫu TB01/AC (theo Thông tư 26/2015/TT-BTC) nếu gửi qua đường điện tử. Đồng thời với gửi Thông báo phát hành HĐĐT, doanh nghiệp phải gửi HĐĐT mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đã được ký số đến cơ quan Thuế theo đường điện tử.

Bước 3: Sau khi được cơ quan Thuế chấp thuận, doanh nghiệp phải niêm yết công khai Thông báo phát hành HĐĐT (không cần kèm theo mẫu hóa đơn) tại trụ sở doanh nghiệp hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp trong thời gian sử dụng hóa đơn điện tử.

Điểm 3, Khoản 1, Điều 1, Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn: “”4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn”.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON