Mẫu hóa đơn điện tử đã đăng ký có ghi sẵn thông tin về ngân hàng, hình thức thanh toán. Nay các chỉ tiêu này thay đổi thì doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn hay thông báo điều chỉnh hóa đơn không ?

Hỏi: Mẫu hóa đơn điện tử đã đăng ký có ghi sẵn thông tin về ngân hàng, hình thức thanh toán. Nay các chỉ tiêu này thay đổi thì doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn hay thông báo điều chỉnh hóa đơn không ?

Khoản 1, Điều 6 (Nội dung của hóa đơn điện tử), Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn:

1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; …

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ…

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán, ngày tháng năm lập và gửi hóa đơn; chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

g) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. …”.

Như vậy, ngoài các chỉ tiêu nêu trên thì các chỉ tiêu khác không phải là chỉ tiêu bắt buộc phải có. Trường hợp thông tin về ngân hàng có thay đổi thì doanh nghiệp không phải thực hiện thông báo với cơ quan Thuế.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON