Mua hàng hóa của cá nhân không kinh doanh nên không có hóa đơn, dn có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN ?

Hỏi: Thực thi Nghị định 119 và Thông tư 68 thì các cá nhân không kinh doanh, không phải xuất hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp thì chỉ chấp nhận ghi nhận vào chi phí hợp lệ không có hóa đơn trong một số trường hợp. Vậy có được hiểu Nghị định 119 và Thông tư 68 điều chỉnh nội dung này tại quyết định về thuế thu nhập doanh nghiệp không  ?

TRẢ LỜI: Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về “các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp” hướng dẫn: “Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.” …

 Không được trừ chi phí nếu doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong một số trường hợp mua sản phẩm do người sản xuất trực tiếp bán ra.

Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Như vậy, quy định về sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 không điều chỉnh các quy định về chứng từ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON