Nếu làm mất hóa đơn chuyển đổi thì có bị phạt không ?

Hỏi :  Nếu làm mất hóa đơn chuyển đổi thì có bị phạt không ?

Nội dung của Thông tư 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC hướng dẫn về các việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn không có quy định về việc xử phạt đối với hóa đơn giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử. Do vậy, nếu người bán hàng làm mất hóa đơn giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử thì không bị xử phạt.

Hóa đơn giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử được sử dụng để chứng minh nguồn gốc, xuất xử hàng hóa trên khâu lưu thông ( vận chuyển trên đường, bày bán,lưu kho) thì người bán xuất trình file lưu hóa đơn điện tử cho các cơ quan chức năng tra cứu, kiểm tra.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON