Nếu phát hiện sai sót với hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế thì người bán phải xử lý thế nào ?

Hỏi : Nếu phát hiện sai sót với hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế thì người bán phải xử lý thế nào  ?

Khoản 2, Điều 9 (Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập), Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn:

“2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Lưu ý:

Nếu người mua không phải là Doanh nghiệp thì sẽ không có chữ ký số. Việc yêu cầu phải đủ chữ ký điện tử của hai bên trong văn bản thỏa thuận là rất khó thực hiện. Người bán và người mua có thể sử dụng văn bản thỏa thuận là bản giấy, 2 bên cùng ký trực tiếp trên văn bản giấy.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON