Người bán hàng sử dụng HĐĐT trước khi lập thông báo phát hành và đã bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm. Sau khi bị xử phạt, các hóa đơn sử dụng sai đó có được coi là hợp pháp không ? Người mua phải làm gì với các hóa đơn điện tử đó ?

Điểm c, Khoản 2, Điều 10 (Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn), Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn:

“c) …

Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.”

Như vậy, sau khi người bán đã chấp hành việc xử phạt do sử dụng hóa đơn trước khi có thông báo phát hành thì các hóa đơn đó được chấp nhận là hợp pháp (do đã chứng minh được là có gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế trước thời điểm sử dụng – điểm a, do đã khai thuế – điểm b hoặc có cam kết sẽ khai thuế – điểm c). Người mua hàng được sử dụng các hóa đơn này để kê khai thuế, khấu trừ thuế và tính vào chi phí.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON