Những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nào được sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế ?

Hỏi: Những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nào được sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế ?

Điều 2, Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Áp dụng thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (sau đây được gọi là hóa đơn xác thực) cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội; thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 06/2015 đến hết tháng 12/2016. Trước khi kết thúc thực hiện thí điểm, Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính kết quả và đề xuất phương án triển khai mở rộng.” 

Ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2660/QĐ-BTC gia hạn thời gian (có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017) thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015.

Ngày 16/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 526/QĐ-BTC về việc  Mở rộng phạm vi thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Như vậy, một số doanh nghiệp được cơ quan Thuế lựa chọn tại 3 thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng hiện đang thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON