Phân biệt hóa đơn điện tử chuyển đổi ra hóa đơn giấy và hóa đơn giấy (tự in, đặt in) như thế nào?

HỏiLàm thế nào để phân biệt được Hóa đơn điện tử được chuyển đổi sang hóa đơn giấy và hóa đơn giấy (tự in, đặt in) ?

Để phân biệt hóa đơn giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử  và hóa đơn giấy (tự in, đặt in), có thể căn cứ vào các dấu hiệu sau:

  • Căn cứ vào số Liên: Hóa đơn giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử không có chỉ định Liên, trong khi trên hóa đơn giấy (dưới tên của hóa đơn) có dòng: “Liên 2: Dành cho khách hàng” hoặc “Liên 3: Hạch toán nội bộ” …
  • Căn cứ vào Ký hiệu Hóa đơn: Sau 2 chữ số thể hiện năm phát hành hóa đơn là chữ cái thể hiện loại hóa đơn:

Hóa đơn điện tử: E  ;  (ví dụ:  ../18E)

Hóa đơn giấy:     P (đặt in), T (tự in);   (ví dụ:  ../18P, ../19T)

  • Hóa đơn giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có dòng thông tin “HÓA – ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”; hóa đơn giấy không có dòng này.
  • Chữ ký:

Hóa đơn điện tử: Chữ ký số.

Hóa đơn giấy:  Chữ ký tay.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON