Phần mềm tạo hóa đơn điện tử có bắt buộc phải kết nối với phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng hay không ?

Hỏi: Phần mềm tạo hóa đơn điện tử có bắt buộc phải kết nối với phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng hay không ?

Điểm đ, Khoản 2, Điều 4 (Nguyên tắc sử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử), Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn:

“đ) Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.”

Như vậy, phần mềm tạo hóa đơn điện tử bắt buộc phải kết nối với phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán vì đây là điều kiện bắt buộc đối với tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON