Sử dụng hóa đơn điện tử , người bán và người mua có phải ký tên như sử dụng hóa đơn giấy không ?

Điểm e, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 6 (Nội dung của hóa đơn điện tử), Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:…

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán…

2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

Điểm e, Điểm g, Khoản 1, Điều 6 (Nội dung hóa đơn điện tử), Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định:

“e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);”

Như vậy, khi bán hàng, người bán bắt buộc phải ký hóa đơn (trừ một số trường hợp được quy định không nhất thiết phải đầy đủ nội dung của hóa đơn điện tử); người mua có thể ký hoặc không ký.

Nếu người bán là tổ chức kinh tế thì phải ký chữ ký số.

Nếu người bán là hộ, cá nhân kinh doanh thì phải ký chữ ký điện tử.

Nếu người mua là đơn vị hạch toán kế toán và có chữ ký số, chữ ký điện tử thì cũng phải ký trên hóa đơn điện tử. Người mua là người tiêu dùng cuối cùng có thể ký  (nếu có) chữ ký điện tử trên hóa đơn .

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON