Thay đổi thông tin về doanh nghiệp cần phải làm thủ tục gì khi đã sử dụng hóa đơn điện tử ?

Khoản 2, Điều 7 (Khởi tao, phát hành hóa đơn điện tử), Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn :

“Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử.”

Khoản 4, Điều 14 (Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế), Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định:

4. Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Khoản 1, Điều 20 (Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế), Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định: Nội dung thông tin đăng ký, thay đổi thông tin đã đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Như vậy, khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin (Tên công ty / Mã số thuế / Địa chỉ …), doanh nghiệp phải truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và kê khai các thay đổi trên mẫu 01 (Tờ khai đăng ký / thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử).

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON