Thế nào là hóa đơn điện tử giả ? Nếu khởi tạo hóa đơn điện tử giả thì bị xử phạt như thế nào ?

Khoản 3, Điều 6, Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn:

“Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn”.

Hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả sẽ bị xử phạt bằng tiền với mức phạt từ 20.000.000 đ tới 50.000.000 đồng.

Hình phạt bổ sung (khoản 4): “Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này bị phạt đình chỉ quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 01 tháng đến 03 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.”

Và biện pháp khắc phục hậu quả (khoản 5): “Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại khoản … khoản 3 Điều này buộc phải hủy các hóa đơn được …  khởi tạo không đúng quy định”.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON