Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hộ kinh doanh chưa đủ điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử phải làm gì để có hóa đơn giao cho khách hàng ?

Hỏi: Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hộ kinh doanh chưa đủ điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử phải làm gì để có hóa đơn giao cho khách hàng ?

Khoản 6, Điều 12 (Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ), Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định:

“6. Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại khoản 4 Điều này nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Như vậy, tương tự như sử dụng hóa đơn giấy, hộ kinh doanh muốn có hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng theo từng lần phát sinh thì phải khai, nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh. (Mẫu số 06: Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế)

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON