Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là gì ?

Điều 149, Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 quy định :

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. 

Có nghĩa là: Khi hết thời gian đó người vi phạm sẽ không còn bị xử lý về vi phạm hành chính mình gây ra. Tuy nhiên vẫn phải chấp hành các hình phạt bổ sung và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra và đã được quy định cho từng hành vi vi phạm.

Điều 5 (Thởi hiệu xử phạt), Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014  có nội dung chính như sau:

Đối với hành vi vi phạm về hóa đơn đến mức bị xử phạt bằng tiền (không dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế) thì thời hiệu xử phạt là 01 năm.

Đối với hành vi vi phạm về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt là 05 năm.

Đối với hành vi vi phạm về hóa đơn đã kết thúc  thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

Đối với vi phạm hành chính về hóa đơn đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON