Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định là 01 năm nhưng làm thế nào để tính ra được thời gian 01 năm đó ?

Khoản 2, Điều 5 (Thời hiệu xử phạt), Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn:

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại khoản 1 Điều này được tính như sau:

Đối với vi phạm hành chính về hóa đơn đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

Đối với vi phạm hành chính về hóa đơn đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.

Powered by BetterDocs