Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định là 01 năm nhưng làm thế nào để tính ra được thời gian 01 năm đó ?

Khoản 2, Điều 5 (Thời hiệu xử phạt), Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn:

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại khoản 1 Điều này được tính như sau:

Đối với vi phạm hành chính về hóa đơn đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

Đối với vi phạm hành chính về hóa đơn đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON