Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định về nguyên tắc và điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy như thế nào ?

HỏiNguyên tắc và điều kiện để chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy  là  Được chuyển đổi bao nhiêu lần?

Điều 12 (Chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy), Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn:

“1. Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kế tóan. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế tóan phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

  1. Điều kiện

Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;
  2. b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;
  3. c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.”

Như vậy, hóa đơn điện tử chỉ được chuyển đổi sang hóa đơn giấy duy nhất 01 lần.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON