Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo Nghị định 119/2018 ?

Khoản 1, Điều 20 (Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế), Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 của Nghị định này truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Nội dung thông tin đăng ký, thay đổi thông tin đã đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này”.

Như vậy, để được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp bạn cần truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và làm theo hướng dẫn nêu trên. Mẫu 01: Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON