Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có phải báo cáo với cơ quan Thuế về tình hình cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp không ?

Điều 5, Thông tư 32/2011/NĐ-CP ngày 14/3/2011 hướng dẫn: “Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải có văn bản báo cáo cơ quan thuế (theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) các nội dung sau: danh sách các doanh nghiệp có sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử của tổ chức (bao gồm cả người bán hàng, người mua hàng); số lượng hóa đơn đã sử dụng (gồm: loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự)”.

Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/NĐ-CP như sau:

3. Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số32 /2011/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

BÁO CÁO VỀ VIỆC TRUYỀN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kỳ…….năm……

Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị tính: Số

STTDoanh nghiệp sử dụng giải pháp hóa đơn điện tửTên hóa đơnKý hiệu mẫu hóa đơnKý hiệu hóa đơnTừ sốĐến sốSố lượng
Mã số thuếTênĐịa chỉ
            
 ………, ngày………tháng………năm………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON